Laboratuvar hizmeti alınacaktır

Laboratuvar hizmeti alınacaktır

Tıp Fakültesi Yükseköğretim Kurumları Dicle Üniversitesi

DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALINA SPERM ANALİZ TEST SİSTEMİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1509927 
1-İdarenin
a) Adı : TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : DICLE ÜNIVERSITESI DÖNER SERMAYE ISLETME MÜDÜRLÜGÜ KAMPÜS 1 21280 DİYARBAKIR MERKEZ/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122488223 - 4122488557
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALINA SPERM ANALİZ TEST SİSTEMİ HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALINA SPERM ANALİZ TEST SİSTEMİ HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.01.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
-Kullanılacak cihaza ait teknik özelliklerle ilgili bilgilerin yer aldığı dokümanlar ( Katalog ve broşür v.b.) beyan edilecektir. İlgili belgeler ihaleden sonra isteklilerden istenilecektir.
-Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir./ bu husus beyan edeceklerdir. İstekli firma kuracağı cihazın hangi marka, model ve tip olduğunu belirtecektir. Şartname uygunluk belgesi hazırlamayan, şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlayamayan, cihazlar için geçerli olan vazgeçilmez özelliklere sahip olmayan sistemler ve yüklenici firma teklifleri reddedilecektir. Bu husus ihalede beyan edilecektir. İlgili belgeler ihaleden sonra isteklilerden istenilecektir
-İstekli firma tarafından teklif edilecek cihazlar T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının (TİTUBB) kayıtlı olması ve cihazların TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. Teklif veren firmanlar bu hususu tekliflerinde beyan edecektir.
İlgili belgeler ihaleden sonra isteklilerden istenilecektir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektördeki her türlü  kit karşılığı cihaz alımı veya hizmet alımı yöntemiyle yapılmış her türlü kit alımları işi  benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#İlangovtr Basın no ILN01954966