Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından

İ L A N
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından

11.10.2023 tarih 217 sayılı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı gereği , Mülkiyeti Belediyemize ait Diyarbakır İli Sur İlçesi Şemhane mahallesinde bulunan 64 ada 3 ve 4 nolu parsellerde kayıtlı Fiskaya Değirmeni ve Su Kanalı alanı 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
İşin ihalesi 04.01.2024 Perşembe günü saat 10.00’da başlanacak ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Elazığ Bulvarı No:10 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde Ali Emiri Kültür Salonunda yapılacaktır. İstekliler ihale teklif zarfını 03.01.2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri ve ihale saatinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yerleşkesi içinde bulunan Ali Emiri Kongre Merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
               İhale belirlenen günde bitmez ise İhale Komisyonu tarafından belirlenecek gün ve saatte ihaleye devam edilecektir.
Mülkiyeti Belediyemize ait Diyarbakır İli Sur İlçesi Şemhane mahallesinde bulunan 64 ada 3 ve 4 nolu parsellerde kayıtlı Fiskaya Değirmeni ve Su Kanalı alanınn  kiralama işinin  yıllık muhammen bedelli 180.000,00 TL + KDV (YüzSeksenBin Türk Lirası). Her yıl TÜFE (12 Aylık) oranında artış yapılacaktır. Geçici teminatı 10 yıllık muhammen bedelin   % 3’ü (yüzde üç) olup; 54.000,00 TL (ElliDörtBin Türk Lirası)’dir. Nakit veya banka teminat mektubu şeklinde olabilecektir.
İşin geçici teminatının nakit olması halinde ve ihale doküman bedeli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin T.C. Vakıfbank TR71 0001 5001 5800 7284 6914 86 IBAN nolu hesabına yatırılabilecektir.
Bu işe ait ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırılacak 5.000,00 TL (BeşBinTürkLirası)’lik makbuz karşılığında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğünden temin edilebilir ve mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
               İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
                      İstekliler, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için tüm evraklar kapalı zarf içerisinde 03.01.2024 tarih mesai bitimine kadar İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.
                      Teklif zarfı aşağıdaki belgeleri içerecektir.
Nüfus cüzdan sureti
Kanuni ikametgah Belgesi 
Noter tasdikli imza sirküsü(Son bir yıl)
Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
İstekli şirket ise Ticaret Sanayi Odası veya Oda kayıt belgesi aslı (Son bir yıl )
İstekli şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi örneği.
Tüzel Kişiliği temsil edenin noter tasdikli imza sirküsü
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge.(Son bir yıl )
 Tüzel kişiliğin SGK’ya borcu olmadığına dair İhale tarihi öncesindeki son bir ay içinde alınmış belge,
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı hesabına yatırılmış geçici teminat makbuzu/dekontu veya banka teminat mektubu,
Şartname satın aldığına dair makbuzun aslı,
İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı , terör suçlarından suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.
İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü.
Yeterlilik olarak belirlenen yukarıdaki belgeleri eksik olan istekliler ihaleden elenecek ve ihale salonundan çıkartılacaklardır.
Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır.
İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, damga pulları v.b. giderler İstekli’ye aittir.
Posta yoluyla yapılacak müracaatlar ile ilgili postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İ L A N O L U N U R
 
 

#İlangovtr Basın no ILN01956007